Back

ⓘ Chính trị Việt Nam - Chính trị Việt Nam, Danh sách đảng phái chính trị Việt Nam, Cục Chính trị, Tổng cục chính trị, Việt Nam, Giáo dục chính trị tại Việt Nam ..
                                               

Chính trị Việt Nam

Chính trị Việt Nam đi theo nguyên mẫu nhà nước xã hội chủ nghĩa, đơn đảng. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo cao nhất trong hệ thống chính trị tại Việt Nam. Hiến pháp mới được thông qua vào tháng 11 năm 2013, tái khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong chính trị và xã hội, phác thảo việc tái tổ chức chính phủ và tăng cường cải cách thị trường trong nền kinh tế. Dù Việt Nam là một quốc gia độc đảng, việc đi theo đường lối tư tưởng chính thống của Đảng đã giảm bớt phần quan trọng và ưu tiên với mục tiêu phát triển kinh tế và bả ...

                                               

Danh sách đảng phái chính trị Việt Nam

Dưới đây là danh sách các đảng phái chính trị của Việt Nam trong lịch sử và hiện tại. Danh sách này chỉ liệt kê những đảng chính trị từng đăng ký chính thức, hoặc có ảnh hưởng nhất định tại Việt Nam. Hiện tại, các đảng chính trị khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, đều không được chính quyền Việt Nam công nhận do Hiến pháp 1992 đặc biệt Điều 4 chỉ công nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

                                               

Cục Chính trị, Tổng cục chính trị (Việt Nam)

Cục Chính trị trực thuộc Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng Việt Nam thành lập ngày 31 tháng 10 năm 1949 là cơ quan tham mưu giúp Thủ trưởng Tổng cục Chính trị về công tác Chính trị cấp chiến lược trong toàn quân.

                                               

Văn phòng Tổng cục chính trị (Việt Nam)

Văn phòng Tổng cục Chính trị trực thuộc Tổng cục Chính trị là cơ quan tham mưu kế hoạch-tổng hợp về công tác Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang Việt Nam, vừa là trung tâm phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, giúp Thủ trưởng Tổng cục chính trị chỉ đạo hoạt động Công tác Đảng Cộng sản Việt Nam-Công tác chính trị trong lực lượng vũ trang; đồng thời trực tiếp tổ chức thực hiện công tác quân sự trong nội bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị. Trụ sở: Số 5, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội Ngày thành lập: ngày 11 tháng 5 năm 1946

                                               

Giáo dục chính trị tại Việt Nam

Giáo dục chính trị tại Việt Nam là giáo dục cho các tầng lớp thanh thiếu niên và các tầng lớp khác trong xã hội về chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Giáo dục chính trị được áp dụng ở tất cả các cấp học tại Việt Nam, dưới các hình thức: môn học Giáo dục Công dân từ các cấp tiểu học lên đến cấp trung học phổ thông, môn chủ nghĩa Marx-Lenin, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Xã hội khoa học, Lịch sử Đảng, Triết học. tại tất cả các trường Đại học. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng: sinh viên tất cả các trường đại học phải học 4 môn học lý luận chính trị bắt ...

                                               

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thường gọi tắt là Bộ Chính trị là cơ quan lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Ðại hội Đại biểu toàn quốc, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; quyết định những vấn đề về chủ trương, chính sách, tổ chức, cán bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương; báo cáo công việc đã yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương. Do Bộ Chính trị là cơ quan thường trực của Ban Chấp hành Trung ương, những vấn đề cấp bách, đột xuất thuộc trách nhiệm của Ban chấp hành Trung ương nhưng chưa kịp họp ...

Users also searched:

...
...
...